GEBRUIKERSVOORWAARDEN

MijnHuisVerkopen.nl ("MijnHuisVerkopen"), biedt deze site (www.MijnHuisVerkopen.nl), en de sitegerelateerde diensten onder diverse internet domeinnamen ("Microsites") aan in samenwerking met haar toeleveranciers, ontwikkelaars en gelieerde partijen ("Derden") onder de voorwaarden en condities zoals hieronder beschreven ("Gebruiksovereenkomst"). Door het gebruik van de site en de Microsite(s) ("de Site") geeft u aan dat u akkoord bent met en gehouden bent aan de voorwaarden en condities van deze Gebruiksovereenkomst ook als een gewone handtekening mocht ontbreken, als gevolg van de digitale aard van het aanbod, de verwerking en vastlegging van gegevens. Op de toegang tot en het gebruik van de Site is het Nederlands recht van toepassing.

Gebruiksovereenkomst
Deze Gebruiksovereenkomst geldt tussen MijnHuisVerkopen en de MijnHuisVerkopen klant en of -gebruiker en of -bezoeker ("u"). MijnHuisVerkopen heeft te allen tijde het recht om:
• De voorwaarden van deze Gebruiksovereenkomst aan te passen of te wijzigen;
• De Site te wijzigen, inclusief het stopzetten of beëindigen van elk product of dienst of inhoud of functionaliteit van de Site;
• De tariefstelling of tariefshantering te wijzigen in alle redelijkheid richting onze gebruikers voor het gebruik van de Site .

Deze wijzigingen zijn direct na het vermelden op de Site van toepassing en worden al dan niet gecommuniceerd door middel van e-mail. Door de Site te gebruiken na deze wijzigingen geeft u aan akkoord te zijn met de wijzigingen. U wordt geacht deze Gebruiksovereenkomst van tijd tot tijd na te slaan opdat u op de hoogte bent van de meest recente voorwaarden en condities. U garandeert MijnHuisVerkopen dat u een bevoegd gebruiker bent van de Site.

MijnHuisVerkopen is niet verplicht of gehouden om de identiteit van een klant en/of gebruiker van de Site te verifiëren en mag aannemen zonder verder onafhankelijk onderzoek dat iedere persoon die inlogt op de Site dat doet met medeweten en toestemming van u.

1. Diensten
De Site biedt betaalde promotie- en presentatiediensten voor onroerendgoedbezitters en –verkopers. Deze diensten worden ofwel door MijnHuisVerkopen zelf ontwikkeld en verstrekt of betrokken bij Derden. Meer informatie over MijnHuisVerkopen's diensten en service zijn terug te vinden op de Site.

Als u van de diensten van MijnHuisVerkopen gebruik wilt maken kan het zijn dat MijnHuisVerkopen van u gegevens vraagt zoals uw persoonsgegevens en betalingsgegevens als uw bankrekening ten behoeve van automatische incasso. U begrijpt dat MijnHuisVerkopen deze gegevens zal behandelen voor slechts dat doel waarvoor u ze ter beschikking stelt en zoals beschreven in MijnHuisVerkopen's privacy statement. U bent akkoord met en garandeert dat de door u aan MijnHuisVerkopen gegeven informatie zoals benodigd, juist en compleet is. U bent akkoord met de vanuit uw bestelling voortvloeiende betalingen inclusief BTW zoals aangegeven op de Site middels ofwel overboeking(en) ofwel (automatische) machtiging tot incasso('s). In geval van uw machtiging tot automatische incasso zult u zorg dragen voor voldoende saldo op uw rekening op het moment van incassering.

Als u tekst- of beeldmateriaal in- of toestuurt of upload ten behoeve van publicatie op één van de Microsites van MijnHuisVerkopen, dan wordt dat materiaal behandeld volgens deze Gebruiksovereenkomst en MijnHuisVerkopen's privacy statement.

MijnHuisVerkopen behoudt zich het recht voor om zonder (voor-)aankondiging de naamgeving van diensten zoals aangeboden op de Site te wijzigen. MijnHuisVerkopen behoudt zich het recht voor om in geval van een bestelde dienst voorafgaand aan het accepteren en in behandeling nemen van de bestelling u te benaderen ter verificatie van de opgegeven informatie. MijnHuisVerkopen is gerechtigd een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren of een bestelling pas te accepteren na vooruitbetaling. Prijsstelling en beschikbaarheid van elk product of dienst kan wijzigen zonder voorafgaande informatie. Adresgegevens zoals geverifieerd door MijnHuisVerkopen worden geacht betrouwbaar te zijn, maar zijn niet door MijnHuisVerkopen te garanderen. Een correcte opgave van verzendgegevens is uw verantwoordelijkheid. De gevolgen en eventuele claims als gevolg van het verkeerd bezorgen van bestelde producten door onjuiste adressering vallen onder uw verantwoordelijkheid en de kosten zijn voor uw rekening. MijnHuisVerkopen accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuiste adressering. Voor de verzending van een pakket berekenen wij 9 euro verzendkosten.

MijnHuisVerkopen's presentatie- en verkooppromotie ondersteunende diensten en producten ("Diensten") kunnen worden besteld middels de MijnHuisVerkopen online bestelmogelijkheid op de Site. De door u verschuldigde vergoeding voor de genoemde diensten is van toepassing conform het gegenereerde voorstel dat door u is aangeklikt op de Site en of door u wordt ondertekend op een automatisch machtigingsformulier of door u akkoord wordt verklaard door uw overboeking naar MijnHuisVerkopen's bankrekening. De genoemde bedragen zijn in Euro's, inclusief BTW, levering franco huis in Nederland, niet terugvraagbaar en niet opzegbaar. Nadat de verschuldigde bedragen op de bankrekening van MijnHuisVerkopen staan of nadat MijnHuisVerkopen uw machtigingsformulier voor automatische incasso heeft ontvangen wordt direct overgegaan tot het online leveren en of het versturen van de bestelde producten en of diensten. De mogelijkheid tot het gebruik maken van betaling middels automatische incasso is voor u slechts van toepassing indien u beschikt over een Nederlandse bank- of girorekening.

MijnHuisVerkopen's diensten zijn ofwel éénmalig, ofwel periodiek. Dit wordt duidelijk aangegeven op de Site. De woning blijft staan totdat deze is verkocht of de klant aangeeft dat deze uit de verkoop genomen dient te worden. Voor periodieke diensten zoals de provincietopper of homepageplaatsing geldt een maandelijkse vergoeding. De opzegtermijn voor het beëindigen van die dienst bedraagt één (1) week. Opzeggen doet u middels een e-mail aan MijnHuisVerkopen (info@MijnHuisVerkopen.nl). Opzegging ontslaat u niet van uw verplichting tot het voldoen van of het laten incasseren van de nog verschuldigde bedragen voor door u bestelde en reeds genoten diensten van MijnHuisVerkopen.

Alle rechten op de door u gebruikte internet domeinnaam ten behoeve van verkooppromotie op een Microsite blijven eigendom van MijnHuisVerkopen.

2. Aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden
De Site met daarin aangeboden haar producten en diensten ter promotie van de zelfverkoop van onroerend goed door de eigenaar, elke door de Site verstrekte software voor het gebruik van en in combinatie met de Site is beschikbaar op een "huidige situatie basis" zonder garanties van enige soort, noch expliciet, noch impliciet voor te behalen van beoogde en of gewenste resultaten of overeenkomsten of transacties in enige zin. De Site en elke Microsite is een promotieplatform en geeft slechts online weer wat door de klant is ingevoerd en of aangeleverd. MijnHuisVerkopen is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Site en de Microsites. MijnHuisVerkopen behoudt zich het recht voor om in geval van gebleken onjuistheden en of onrechtmatigheden de inhoud van de Site en of Microsites aan te passen of te verwijderen.

MijnHuisVerkopen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. MijnHuisVerkopen is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen kopers en verkopers en of de gesloten overeenkomsten tussen kopers en verkopers. De door klanten van MijnHuisVerkopen aangeboden informatie wordt niet door MijnHuisVerkopen gecontroleerd. Aanbieder, verkoper en koper zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de Site, op het internet en in het algemeen.

MijnHuisVerkopen heeft geen controle over de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan. De bezoeker en of klant vrijwaart MijnHuisVerkopen in het geval van meningsverschillen met en of tussen één of meerdere bezoekers en of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil.

MijnHuisVerkopen doet haar uiterste best om de Site, de Microsites en geïntegreerde informatie van derden ononderbroken, foutvrij en veilig beschikbaar te stellen op het internet. U onderkent en aanvaardt dat er situaties kunnen zijn waarin de Site of een deel daarvan onverhoopt ontoegankelijk is of door onbevoegde derden van informatie wordt voorzien. U accepteert de risico's die daaraan verbonden kunnen zijn en u accepteert uw volledig eigen verantwoordelijkheid voor het gebruiken van de Site. Geen enkele mening, beschrijving of andere uitlating van MijnHuisVerkopen, noch gemaakt op de Site of via enig ander medium zal het recht geven tot enige aansprakelijkheid anders dan bovengenoemd. Het gebruik van de Site, de Microsites alsmede de aanschaf van de aangeboden diensten en producten via de Site geschieden volledig op uw verantwoording en voor uw risico.

MijnHuisVerkopen doet haar uiterste best om de geboden diensten als het publiceren van gegevens op diverse woningzoeksites geautomatiseerd te laten verlopen. Indien deze sites hun informatie zelf geautomatiseerd verzamelen (middels het zgn. spideren) is MijnHuisVerkopen niet in staat om te garanderen dat de door MijnHuisVerkopen online gepubliceerde gegevens op de Microsite daadwerkelijk worden opgenomen door de woningsite. MijnHuisVerkopen is om dezelfde reden niet in staat om de tijd aan te geven die het vraagt om online gepubliceerde informatie op de woningzoeksite te laten verschijnen. MijnHuisVerkopen heeft geen invloed op de manier waarop informatie op de woningzoeksites wordt gepresenteerd. Mochten de woningzoeksites aanpassingen doorvoeren waardoor geautomatiseerde publicatie door MijnHuisVerkopen niet of niet direct mogelijk is, dan behoudt MijnHuisVerkopen zich het recht voor om deze publicatiedienstverlening geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te staken. Datzelfde geldt indien de genoemde woningzoeksites aanpassingen doorvoeren in hun betalingsvoorwaarden of andere voorwaarden waar MijnHuisVerkopen niet mee akkoord gaat.

Noch MijnHuisVerkopen noch de aan MijnHuisVerkopen gelieerde partijen zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen of schade in welke vorm dan ook als gevolg van het gebruik van de Site of welke afgeleide vorm daarvan, of welk van MijnHuisVerkopen of de aan MijnHuisVerkopen gelieerde partijen afgenomen product of dienst dan ook.

Noch MijnHuisVerkopen, noch de aan MijnHuisVerkopen gelieerde partijen zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig financieel verlies of door u gemaakte (on-)kosten voor aanschaf van aanvullende of vervangende goederen of diensten of voor enige directe of indirecte schade in welke vorm dan ook als gevolg van het verlies van gebruikersgegevens of het al dan niet tijdig geleverd of door u ontvangen zijn van bestelde producten en of diensten van MijnHuisVerkopen of aan MijnHuisVerkopen gelieerde partijen.

Uw enige remedie voor uw ontevredenheid met en of over de Site en of haar Microsites, de inhoud en werking ervan, de software en bestelde producten is het stoppen met het gebruiken ervan. In dat geval geldt de reeds genoemde opzegtermijn van één (1) week.

Los van het bovengenoemde zal MijnHuisVerkopen's totale aansprakelijkheid als gevolg van of te betrekken op haar producten en of diensten, ofwel zoals besteld of als gevolg van enig andere vorm van aansprakelijkheid, hooguit het bedrag zijn zoals door u betaald over een periode van maximaal de meest recente drie maanden van uw gebruik van de Site en de in die periode betaalde producten en of diensten.

De mogelijkheid bestaat dat de Site onnauwkeurigheden, onjuistheden, inconsistenties of fouten bevat. Tevens bestaat de mogelijkheid dat wijzigingen door onbevoegde derde partijen worden doorgevoerd. Hoewel MijnHuisVerkopen alles in het werk stelt om dat te voorkomen en te vermijden om de optimale integriteit van de Site te waarborgen, geeft MijnHuisVerkopen geen garanties voor de compleetheid en correctheid van de Site. Mocht zich een dergelijke situatie voordoen, wilt u dan alstublieft MijnHuisVerkopen daarvan op de hoogte stellen opdat MijnHuisVerkopen kan proberen de benodigde correcties door te voeren.

MijnHuisVerkopen is niet aansprakelijk noch vertegenwoordigt enig(e) mening, advies, informatie of andere uitspraak door derden op de Site, de Microsites of andere gelinkte sites anders dan die van bevoegde MijnHuisVerkopen medewerkers of directie. Onder geen voorwaarde is MijnHuisVerkopen en of haar medewerkers aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van deze informatie en de effecten daarvan. Het is uw verantwoordelijkheid om de juistheid en betrouwbaarheid van ieder(e) mening, advies, informatie, uitspraak of standpunt als weergegeven op de Site, de Microsites, eventueel gelinkte sites of websites in het algemeen te evalueren en te toetsen naar waarheid, correctheid en juistheid.

3. Overige voorwaarden
Het is niet toegestaan deze site te framen.

Het is de klant niet toegestaan om eigen contactgegevens als telefoonnummer, emailadres en websites te plaatsen in de verkoopteksten. Alle contacten tussen geinteresseerden en de verkoper dienen via ons systeem te verlopen.

Eventuele door de gemeente, provincie of andere instantie doorberekende belastingen i.v.m. de te koop staande woning zullen zonder opslag worden doorberekend aan de klant.

De klant kan eenmalig de woning voor een periode van 28 dagen uit de verkoop nemen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Indien de woning later wederom wordt toegevoegd zal deze als nieuwe woning worden gezien, en dus opnieuw in rekening worden gebracht.

De bezoeker en of klant garandeert geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van MijnHuisVerkopen, op welke wijze ook, kan hinderen, belemmeren of schaden. Het is de bezoeker en of klant niet toegestaan om de systemen van MijnHuisVerkopen te gebruiken voor strafbare gedragingen. Zoals, maar niet beperkt tot, het schenden van auteursrechten of het verspreiden van aanstootgevend materiaal, bij wet verboden uitlatingen of het zonder toestemming binnendringen van computersystemen. Geconstateerde feiten zullen worden gemeld bij de juiste autoriteiten en eventuele schade zal verhaald worden op de bezoeker en of klant.

MijnHuisVerkopen zal de klant de toegang tot het systeem blokkeren of intrekken indien gebleken is dat deze, op welke wijze dan ook, in verband gebracht kan worden met strafbare activiteiten of activiteiten die een juiste werking van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken. MijnHuisVerkopen is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.

De gebruikte woord- en beeldmerken zijn geregistreerd en daarmee auteursrechtelijk beschermd eigendom van MijnHuisVerkopen tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan deze merken te gebruiken op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MijnHuisVerkopen.

Alle informatie die vrij beschikbaar is op de website, is eigendom van MijnHuisVerkopen en mag behoudens toestemming niet gekopieerd of gepubliceerd worden. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van de website en de aangeboden informatie in de ruimste zin van het woord berusten bij MijnHuisVerkopen.

Klachten dienen, bij voorkeur per e-mail aan info@MijnHuisVerkopen.nl direct doch binnen een week gemeld te worden. MijnHuisVerkopen zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een 14 werkdagen reageren.